Leiderschapstraject: een toekomstbestendig Gemeente Papendrecht

De professionals van gemeente Papendrecht merken in de dagelijkse praktijk dat de buitenwereld, het bestuur en de organisatie veel van hen vraagt. Zij vroegen ons om een leiderschapstraject te ontwerpen waarbij werken aan de kennis en vaardigheden van managers en leidinggevenden centraal staat; richting geven, coaching, samenwerking, strategisch advies, inspiratie en situationeel leiderschap. Het ontwikkelen van deze vaardigheden, en daarbij ook het aanscherpen van de visie en missie van de organisatie, dragen bij aan de opgaves van gemeente Papendrecht.

‘Ontwerp een leiderschapstraject voor ons, waarbij de managers en leidinggevenden hun kennis en vaardigheden doorontwikkelen en tegelijkertijd tot een missie en visie komen waarmee ze meer verbinding voelen. We startten met een leiderschapstraject met een open programma. In co-creatie met een afvaardiging van het leiderschapsteam vulden we het gaandeweg verder in.’

De basisopzet

Heb je al meer van onze cases gelezen? Dan weet je waarschijnlijk al dat we alle maatwerktrajecten samen met de klant ontwikkelen. In de verkenningsfase van dit traject spraken we af om de ontwikkelbehoefte van de deelnemers werkende weg scherp te krijgen. De wens om hier gaandeweg in mee te kunnen bewegen, leidde tot een start met een open traject. 

De geschetste onderdelen van het programma bij de start:

  • Werken aan gemeenschappelijke visie en doelen tijdens plenaire bijeenkomsten
  • Werken aan vaardigheden tijdens oefenbijeenkomsten met intervisie
  • Individuele coaching

Verandervraagstukken

De deelnemers werkten ieder aan een eigen verandervraagstuk. Omdat de meeste van deze vraagstukken actuele uitdagingen waren, had het traject een nauwe aansluiting op de praktijk. In het licht van de vraagstukken lieten we tijdens dit traject de verschillende vaardigheden waar behoefte aan was, de revue passeren. Samenwerken, coaching, leiding en richting geven aan je team, strategische advisering en situationeel leiderschap. Op deze manier was er direct ruimte om het geleerde toe te passen op de eigen vraagstukken.

Reflectieboeken

Reflectie is niet alleen belangrijk in leer- en ontwikkeltrajecten, het is -als je het ons vraagt- de kernvaardigheid van succesvolle leiders. De leiders van de gemeente Papendrecht hebben veel op hun bordje. Regelmatige reflectie geeft houvast bij al hun activiteiten. Het reflectieboek is hier een waardevol hulpmiddel in gebleken. We werkten met een afvaardiging groep van deelnemers en directie waarin we steeds de volgende bijeenkomst vormgaven. Afhankelijk van leerwensen, voorbeelden en casussen werden de bijeenkomsten gevuld.

 

Hoe het open traject door de deelnemers zelf werd ingevuld

Tijdens een 2-daagse is met elkaar gesproken en gewerkt aan wat de missie en visie betekenen in het dagelijks werk en je rol als leider. Dit kwam op verschillende bijeenkomsten terug door te oefenen, inspiratie op te doen of te reflecteren.

De resultaten

In een evaluatie kregen we goede berichten terug. Sinds het traject heerst er meer openheid, vertrouwen en een veilig gevoel binnen het team. De managers durven vaker kwetsbaar te zijn. Er is meer focus en minder afleiding door de waan van de dag. De feedbackvaardigheden zijn verbeterd en er is meer bewustzijn wat er wel en niet bij de leidinggevende rollen hoort.

Joost Ansems over het leiderschapstraject van Gemeente Papendrecht

De professionals van gemeente Papendrecht merken in de dagelijkse praktijk dat de buitenwereld, het bestuur en de organisatie veel van hen vraagt. Goudvisie ontwierp een leiderschapstraject waarbij alle leidinggevenden met elkaar aan de slag gingen om als team te werken aan de opgaven die spelen. In dit trajecten stond samenwerken, persoonlijk leiderschap en de eigen veranderopgave centraal. 

 

Waarom is leiderschap belangrijk in deze tijd?

Sinds in 2015 het Sociaal Domein onze kant op is gekomen, hebben we steeds meer taken gekregen. Je kunt ervoor kiezen op lijdzaam toe te kijken en vanuit weerstand te handelen. Je kunt echter ook het heft in handen nemen als gemeente en staan voor wat je wilt bereiken en hoe je dat samen wilt gaan vormgeven. Deze beweging in gang zetten vraagt om leiderschap, je nek uitsteken, durven ondernemen en het anders willen doen voor die inwoner die het daadwerkelijk nodig heeft. 

Hoe ziet voor jou goed leiderschap eruit met jouw teamleiders? 

Ik motiveer anderen zich af te vragen tot welke rol ze zich verhouden. Tot je team of tot je rol als leidinggevende? Vanuit die rol kun je vervolgens bepalen welke richting je opgaat en wie welke bijdrage gaat leveren. ‘Het samen doen’ kan echter wel complex zijn gezien er verschillende beelden en perspectieven naast elkaar kunnen bestaan over ‘wat de opgave nou precies is’. 

Hoe lukt het jou om dit toch samen te doen?

Ik probeer teamleiders bewustzijn bij te brengen van hetgeen waar zij, in gesprek met een bestuurder, ja tegen zeggen. Hoe ga je er voor zorgen dat je toch samen, op de juiste momenten aan de juiste opgaven werkt? Alle verschillende of tegengestelde belangen vragen om onderlinge integrale afstemming en meervoudig kunnen kijken naar hetzelfde onderwerp. Het is onze professie om, ondanks alle belangen, toch een goed advies naar het college te maken. 

Hoe heeft het leiderschapstraject bijgedragen aan de opgaves van gemeente Papendrecht?

Meer samenhang en meer openheid. We hebben recent de topstructuur gewijzigd naar een tweekoppige directie die boven de teamleiders zijn komen te staan, zodat zij kunnen sturen op het college-actieprogramma. In het verleden was het lastig om te ervaren op welk schip je aan het sturen was, nu voelt dat anders. De directie vraagt nu uit aan de organisatie wie wat kan bijdragen vanuit welk team aan een voorstel, dit is echt nieuw voor onze organisatie. Als teams dan niet kunnen leveren worden er nu creatieve oplossingen bedacht. 

Dit is het gevolg van de condities die gecreëerd zijn tijdens het traject; men zoekt elkaar beter op maar kent elkaar ook beter, er is meer respect en dit brengt ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over dilemma’s. Ook spreekt men zich nu eerder uit als er niet geleverd kan worden en worden er drempels weggenomen om het integraal bespreekbaar te maken, vanuit de vraag wat je samen te doen hebt in plaats vanuit je eigen eiland. Ook teamplannen zijn gemaakt vanuit gesprekken met elkaar en dat zijn hele mooie stappen.  

Hoe kijk je terug op de samenwerking met Goudvisie voor jullie leiderschapstraject?

Heel positief, al was het lang niet altijd even eenvoudig. Het begin van het traject had een moeilijke start vanwege de grote diversiteit van ons gezelschap met o.a. nieuwe teamleiders, interimmers en lang- en kort gedienden. We keken toen met z’n allen naar jullie als bureau, terwijl jullie vanuit de methodiek en aanpak al snel teruggaven dat wij het als groep en individuen echt zelf gingen doen. Dankzij jullie wendbaarheid werden er onderweg interventies en werkvormen gekozen die bleven aansluiten bij het doel.

Dat we fysiek begonnen en door de maatregelen alles digitaal af moesten maken was niet ideaal maar werkte achteraf gezien wel. Goudvisie vertoonde hier voorbeeldgedrag en werkte stug door om de groep in gesprek te laten gaan. Het was uitdagend voor ons om het goede gesprek te voeren in plenaire sessies. Je uitspreken vroeg heel veel oefenen en in beginsel lukte ons dat beter in kleine groepjes. Jullie waren in staat om ons als organisatie te helpen om in kleine stapjes te groeien en meer leiderschap te pakken. Ik ben blij dat je nu in de praktijk ziet dat we ons steeds vaker uitspreken naar elkaar, dat iedereen steeds beter aan het woord komt en er wordt vanuit meer rust gesproken. Er is meer openheid en die stapjes van groei hebben echt plaatsgevonden in alle bijeenkomsten. We opereren al veel meer als team, we zoeken elkaar op en zijn beter in staat integraal te adviseren.

Wat zou je potentiële klanten vertellen over wat Goudvisie biedt?

Goudvisie brengt een prettige samenwerking en een team wat bestaat uit adviseurs met hele verschillende persoonlijkheden. Vanuit die complementariteit trokken Hanneke en Marc met ons op en gingen continu op zoek naar de vraag wat zou helpen ons in beweging te krijgen. Ook de voorbereiding op elke sessie vond ik erg prettig. 

Als jullie kritiek kregen deden jullie daar echt wat mee. Jullie zijn in staat om goed te luisteren naar onze vraag en leveren maatwerk door meebewegen. Doen wat er nodig is op het moment en niet alles van te voren in beton gieten. De intervisie groepjes waren erg succesvol en hebben de teamleiders goed in beweging gezet. Goudvisie realiseert zich ook dat je niet iedereen een plezier kunt doen in een groot traject, jullie zoeken naar de gemene deler en werken vanuit daar verder. 

Mijn aanbeveling is dan ook dat jullie een zeer verfrissende partij zijn. Jullie blijven zogezegd wendbaar en komen met out-of-the box interventies; van roze olifant sessies, de inzet van lessen uit de theaterwereld en een workshop radicale openhartigheid. Bij onze visie op wendbaarheid is het belangrijk dat een bureau kan aansluiten in die wens. Dat kunnen jullie. 

Interesse?
Wil je ook eens sparren over leiderschap in jouw organisatie of team? Bel of mail ons dan gerust en vertel ons wat jij voor jouw organisatie voor ogen hebt.
Je bereikt ons op 020-770 40 43of via hallo@goudvisie.nl.

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Marc de Haas van Dorsser marc@goudvisie.nl of bel 06 58815165